Produkty
Kategorie
Stránky
Novinky

495 541 212 Zákaznická linka Po-Pá 7-15:30

727 989 444 Servisní dispečink 24/7

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů společnosti MONDO s.r.o., IČO: 48153745

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost MONDO s.r.o., IČO 48153745, se sídlem Vážní 899, 500 03 Hradec Králové, zapsaná u rejstříkového soudu vedeném Krajským obchodním soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 3586 (dále jen: „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce k GDPR jsou:
Adresa: Vážní 899, 500 03 Hradec Králové 3,
Email pro informace k GDPR: gdpr@mondo.cz
kontaktní osoba ve věci GDPR: Ing. Vladimír Hruška
Telefon: +420 495 541 212
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, jako jsou:
2.1. základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo a identifikační číslo, DIČ;
2.2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
2.3. informace o využívání výrobků a služeb správce – jedná se o údaje o tom, jaké produkty jste u správce sjednané měli a jaké využíváte nyní, včetně nastavení produktů apod.;
2.4. informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;
2.5. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;
2.6. geolokalizační informace – informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte;

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
3.1.1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
3.1.2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
3.1.3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
3.2. Účelem zpracování osobních údajů je
3.2.1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
3.2.2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3.3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje
4.1.1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
4.1.2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
5.1.1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
5.1.2. zajišťující marketingové služby.
5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
6.1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
6.1.2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
6.1.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
6.1.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
6.1.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
6.1.6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky/poptávky z internetového objednávkového/kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.